เปิดม่านความคิด : กลุ่มประเทศสมาชิก Mercosur เห็นชอบข้อเสนอลดภาษีนําเข้าสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ของบราซิล เปิดม่านความคิด : รวมบทความทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

เปิดม่านความคิด : กลุ่มประเทศสมาชิก Mercosur เห็นชอบข้อเสนอลดภาษีนําเข้าสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ของบราซิล

 

              เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 อุรุกวัยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Mercosur Summit ครั้งที่ 53 ที่เมืองมอนเตวิดีโอ โดยมีผู้นําประเทศสมาชิก Mercosur เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผู้นําประเทศสมาชิก Mercosurได้เห็นชอบข้อเสนอของบราซิลในการลดภาษีนําเข้าสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์จํานวน 49 รายการ จากอัตราภาษีเดิมที่ร้อยละ 10-12 เหลือร้อยละ 2 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

             นโยบายการลดภาษีดังกล่าวเป็นการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีนําเข้าสินค้าแบบครอบคลุมของ Mercosur ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2538 โดยนับเป็นหนึ่งตัวอย่างของความพยายามของรัฐบาลบราซิลในการ ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจให้เป็นไปในทิศทางการเปิดเสรีมากขึ้น

             โดยที่เคมีภัณฑ์เป็นสินค้าส่งออกของไทยในลําดับต้น ๆ นโยบายการลดภาษีดังกล่าวจึงน่าจะเป็นประโยชน์และโอกาสสําหรับผู้ประกอบการไทยในการขยายการส่งออกสินค้ามายังตลาดประเทศกลุ่ม Mercosur มากขึ้น

             โดยมีรายชื่อสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ที่ปรับลดภาษีนําเข้าเหลือร้อยละ 2 โดยมีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2562 ดังนี้

รหัสสินค้า (NCM CODE)

 • 2806.20.00: เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ กรดคลอโรซัลฟิวริก
 • 2808.00.20: เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก
 • 2811.11.00: ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (กรดไฮโดรฟลูออริก)
 • 2826.19.20: เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ
 • 2826.30.00: เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ โซเดียมเฮกซะฟลูออโรอะลมิเนต (ไครโอไลต์สังเคราะห์)
 • 2831.10.11: เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ของโซเดียม
 • 2831.10.19: ไดไทโอไนต์และซัลโฟซิเลต
 • 2831.10.21: เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์
 • 2833.29.50: เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ของโครเมียม
 • 2839.90.40: เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ
 • 2841.50.16: โครเมตและไดโครเมตอื่น ๆ รวมทั้งเพอร์ออกโซโครเมต
 • 2841.80.10: เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ ทั้งสเตต (วุลแฟรเมต)
 • 2841.80.20: เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ ทั้งสเตต (วุลแฟรเมต)
 • 2853.90.12: เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ น้ำที่ปราศจากแร่ธาตุ (น้ำบริสุทธิ์)
 • 2902.19.10: เคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่น ๆ
 • 2903.23.00: เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เตตระคลอโรเอทิลีน (เพอร์คลอโรเอทิลีน)
 • 2903.77.11: อื่น ๆ เพอร์ฮาโลเจเนเต็ดที่มีฟลูออรีนและคลอรีนเท่านั้น
 • 2003.77.12. อื่น ๆ เพอร์ฮาโลเจเนเต็ดที่มีฟลูออรีนและคลอรีนเท่านั้น
 • 2903.91.20: คลอโรเบนซีน ออร์โท-ไดคลอโรเบนซีน และพารา-ไดคลอโรเบนซีน
 • 2903.91.30: คลอโรเบนซีน ออร์โท-ไดคลอโรเบนซีน และพารา-ไดคลอโรเบนซีน
 • 2903.99.14: เคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่นๆ
 • 2903.99.31: เคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่น ๆ
 • 2904.20.70: อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมู่ไนโตรหรือหมู่ไนโตรโซ อื่น ๆ
 • 2905.19.12: เคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่น ๆ
 • 2905.22.20: เคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่น ๆ
 • 2906.21.00: เบนซิลแอลกอฮอล์
 • 2912.19.21: แอลดีไฮด์จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์พาราฟอร์มลดีไฮด์ อื่น ๆ
 • 2914.29.10: เคมีภัณฑ์อินทรีย์ การบูร
 • 2915.40.20: กรดโมโนไดหรือไตรคลอโรอะซีติก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว
 • 2918.29.40: เคมีภัณฑ์อินทรีย์ แอลคิลซัลโฟนิกเอสเทอร์ของฟีนอล
 • 2918.29.50: เคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่น ๆ
 • 2920.29.50: เอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์อื่น ๆ ของอโลหะ (ไม่รวมถึงเอสเทอร์ของไฮโดรเจนฮาไลด์) และเกลือของเอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์ของอโลหะดังกล่าว รวมทั้งชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด    ไนเตรเด็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าวอื่น ๆ
 • 2920.90.31: เคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่น ๆ
 • 2921.11.11: เมทิลอะมีน ได-หรือไตรเมทิลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว
 • 2921.11.31: เมทิลอะมีน ได-หรือไตรเมทิลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว
 • 2921.11.32: เมทิลอะมีน ได-หรือไตรเมทิลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว
 • 2921.19.12: เคมีภัณฑ์อินทรีย์
 • 2921.19.15: เคมีภัณฑ์อินทรีย์ สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชันอื่น ๆ
 • 2921.19.21: เคมีภัณฑ์อินทรีย์ สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชันอื่น ๆ
 • 2921.19.24: เคมีภัณฑ์อินทรีย์ สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชันอื่น ๆ
 • 2921.19.31: เคมีภัณฑ์อินทรีย์ สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชันอื่น ๆ
 • 2921.19.41: เคมีภัณฑ์อินทรีย์ สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชันอื่น ๆ
 • 2921.19.49: เคมีภัณฑ์อินทรีย์ สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชันอื่น ๆ
 • 2921.42.21: เคมีภัณฑ์อินทรีย์ อนุพันธ์ของอะนิลีนและเกลือของของดังกล่าว
 • 2923.90.30: เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เกลือควอเทอร์นารีแอมโมเนียมและควอเทอร์นารีแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เลซิทินและฟอสโฟอะมิโนไลปิด อื่น ๆ
 • 2924.19.22: เคมีภัณฑ์อินทรีย์ คาริโซโพรดอล
 • 2925.29.50: เคมีภัณฑ์อินทรีย์ สารประกอบคาร์บอกซิไมด์-ฟังก์ชัน (รวมถึงแซกคาริน และเกลือของ  แซกคาริน) และสารประกอบอิมีน-ฟังก์ชัน อื่น ๆ
 • 2929.10.10: เคมีภัณฑ์อินทรีย์ ไดฟีนิลมีเทนไดไอโซไซยาเนต (เอ็มดีไอ)
 • 2932.99.92: เคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่น ๆ

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย