กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

การคุ้มครองการลงทุน : เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน

เว็บไซด์

ลักษณะข้อมูล

www.iareporter.com

ข่าวสารคดีการฟ้องร้องภายใต้ความตกลงการลงทุน

www.bilaterals.org

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงการค้าและการลงทุนของประเภทต่างๆ

http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch.aspx?id=779

ข้อมูลรายชื่อความตกลงการลงทุนของประเทศต่างๆ ฐานข้อมูลความตกลงการลงทุนของประเทศต่างๆ กว่า 1900 ฉบับ ตลอดจนสิ่งตีพิมพ์ของ UNCTAD เกี่ยวกับความตกลงการลงทุน

www.thaifta.com

มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อบทการลงทุนในความตกลงการค้าเสรีของไทย

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet

 

 

ข้อมูลข่าวสารข้อพิพาทการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ระงับข้อพิพาท ICSID

http://www.iisd.org/itn/

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงการลงทุน

http://www.iisd.org/itn/

รวบรวมคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทภายใต้ความตกลงการลงทุน