ติดต่อเรา ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Department of International Economic Affairs)
กระทรวงการต่างประเทศ, ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2203-5000  Fax. 0-2643-5236