เรื่องเด่นวันนี้  : เปิดประมูลรถแทรคเตอร์และเทรลเลอร์ในมอริเซียสกับ โครงการ “Procurement of Tractors and Trailers”   news3

เรื่องเด่นวันนี้ : เปิดประมูลรถแทรคเตอร์และเทรลเลอร์ในมอริเซียสกับ โครงการ “Procurement of Tractors and Trailers”

 

โครงการ “Procurement of Tractors and Trailers”

 

                                                                                  โดย ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

       สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย

 

         เปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ประกอบการด้านรถแทรคเตอร์และรถเทรลเลอร์กับงานประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รับแจ้งข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย เกี่ยวกับโครงการประมูล Procurement of Tractors and Trailers ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงาน Cargo Handling Corporation Ltd เมือง Port-Louis สาธารณรัฐมอริเซียส เพื่อจัดหารถแทรคเตอร์และรถเทรลเลอร์

          นับว่าเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยก็ว่าได้กับงานประมูลผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันว่า E-Procurement ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้ขยายตลาดการค้าการลงทุน โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประมูลถึงต่างประเทศ ถือว่าเป็นการลดต้นทุนในการทำกิจกรรมทางการตลาดไปได้มาก ทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและเพิ่มปริมาณการขายได้ในขณะเดียวกัน

         ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่สนใจสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ The Officer in Charge of Cargo Handling Corporation Ltd Registry ชั้น 2nd ตึก CHC ถนน Mer Rouge เมือง Port-Louis สาธารณรัฐมอริเซียส ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลาท้องถิ่น 13.30 น. โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครในการประมูลได้ที่เว็บไซต์ http://publicprocurement.govmu.org หรือ http://afd.dgmarket.com และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Public Procurement Portal ของมอริเซียสที่เว็บไซต์ http://publicprocurement.govmu.org

           “มอริเซียส” ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียที่มีการพัฒนาระบบการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ประชากรกว่า 95% สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศสได้ ประกอบกับการพัฒนาด้านระบบสาธารณูประโภคอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารโทรคมนาคมที่รองรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ประชากรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยเป็นประเทศหนึ่งที่มีรายได้ประชากรต่อหัวมากที่สุดอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกาส่งผลให้ความต้องการด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นในทุกมิติ

           แต่ด้วยมอริเซียสเป็นประเทศหมู่เกาะซึ่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศเป็นสินค้าด้านการเกษตรทั้งอ้อย ข้าวโพด มันฝรั่ง กล้วย โดยเฉพาะอ้อยซึ่งมีจำนวนมหาศาลส่งผลให้มอริเซียสมีการส่งออกน้ำตาลกว่าร้อยละ 90 ถือเป็นรายได้หลักของประเทศ และอีกร้อยละ 10 ที่เหลือมาจากธุรกิจการท่องเที่ยวและอาหารทะเล ดังนั้นมอริเซียสจึงต้องอาศัยการนำเข้ายานยนต์สำหรับใช้เป็นพาหนะสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากต่างประเทศนั่นเอง และไทยก็เป็นประเทศแห่งอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีการผลิตและประกอบรถแทรคเตอร์ อีกทั้งยังเชี่ยวชาญด้านการใช้รถแทรคเตอร์ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ได้ ถือเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างประเทศของไทยและมอริเซียสอีกทางหนึ่งได้อีกด้วย

 ************************************************