เรื่องเด่นวันนี้  : กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรม MFA CEO Forum with Thaibev news3

เรื่องเด่นวันนี้ : กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรม MFA CEO Forum with Thaibev

                เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม MFA CEO Forum with Thaibev ในหัวข้อ “ThaiBev’s Vision 2020 Towards Sustainable Development Through Public – Private Partnership” โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์ปาฐก และมีคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย 60 ประเทศ และผู้แทนระดับสูงจากสภาหอการค้าต่างประเทศประจำประเทศไทย 9 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมรวมมากกว่า 120 คน

                ในระหว่างการบรรยาย นายฐาปนฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท Thaibev Group ซึ่งเป็นธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท TCC Group ดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ธุรกิจสุรา (2) ธุรกิจเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์    (3) ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และ (4) ธุรกิจอาหาร ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 2560 เป็นอันดับที่ 4 ของกลุ่มบริษัทที่จำหน่ายเครื่องดื่มในภูมิภาคเอเชีย และมียอดขายเป็นอันดับที่ 5 ของภูมิภาคเอเชีย

                ภายใต้วิสัยทัศน์  2020 บริษัทฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย 1. GROWTH มุ่งมั่นก้าวเป็นผู้นำในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มในภูมิภาคอาเซียน โดยจะสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและตอบรับต่อความต้องการของผู้บริโภค 2. DIVERSITY กระจายฐานธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 3. BRANDS เป็นผู้นำหลักในกลุ่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ 4. REACH สร้างมาตรการส่งเสริมการค้าในประเทศเป้าหมาย (route-to-market) และสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับตัวแทนจำหน่ายอื่น ๆ ในประเทศที่สำคัญ 5. PROFESSIONALISM เป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมืออาชีพในด้านการบริหาร พัฒนาบุคลากร ไอที และอย่างมีประสิทธิภาพ

                ในด้านสังคม บริษัทได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐภายใต้โครงการ “สานพลังประชารัฐ” เพื่อเพิ่มรายได้และความสุขของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น ผ่านโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา ประชาสังคมและประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยเฉพาะ SMEs ผ่านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างมาตรฐานสินค้า และการขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว

                การจัดงาน MFA CEO Forum ของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ เป็นหนึ่งในการดำเนินภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) ของกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “บทบาทของเอกชนไทยในเวทีเศรษฐกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของไทยผ่านการนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จ หรือ success story ของบริษัทสัญชาติไทยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีให้ภาคเอกชนไทยได้ทำความรู้จักกับคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่ความร่วมมือและการพัฒนาในทุกระดับของประเทศต่อไป