ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 18/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  news3

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 18/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

      ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 18/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

      เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

     

      ***** โดยขอให้มารายงานตัวพร้อมเอกสารประกอบการจัดจ้าง *****

              ที่ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ

              ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00น.

 

      รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ