ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 2/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC) news3

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 2/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC)

     ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 2/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

     เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ

     กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC) 

    

     ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกทุกท่านมารายงานตัว ณ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6

     กระทรวงการต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.

     โดยหากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

     รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ