กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคงและทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคงและทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

            เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้นิมนต์พระสงฆ์ไทยในอินเดีย จำนวน ๙ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และครอบครัว ตลอดจนชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในอินเดีย จำนวนประมาณ ๖๐ คน เข้าร่วม

            พิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลดังกล่าว นอกจากจะสร้างโอกาสให้ชุมชนไทยได้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยแล้ว ยังเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยั่งยืนสืบต่อไปอีกด้วย