กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องโถงบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นิมนต์พระครูใบฎีกาธาตรี ชยวฑโฒจากวัดพุทธเกสร จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า และพระซือมินหัน เจ้าคณะจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า พร้อมด้วยพระสงฆ์นิกายเถรวาทไทยและเวียดนามเข้าร่วมพิธีฯ รวมจำนวน ๕ รูป 
 
พิธีดังกล่าวมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และภริยาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมทั้งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครโฮจิมินห์ กล่าวคือ สถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครโฮจิมินห์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประเทศเวียดนามและครอบครัว อาสาสมัครเพื่อนไทยจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเวียดนาม ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล อาทิ สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม ชมรมสตรีไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรม และภัตตาเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
 
จากนั้นกงสุลใหญ่ฯ ได้อาราธนาพระสงฆ์ทั้ง ๕ รูปร่วมลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจนนำชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกด้วย ซึ่งพระภิกษุชาวเวียดนามได้แสดงความสนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยทรงพระผนวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา และได้ถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพร กำลังพระวรกาย กำลังพระทัย พระปรีชาสามารถ เพื่อจะได้ทรงนำประเทศไทยก้าวสู่ความเจริญวัฒนาสถาพร ยิ่งๆ ขึ้นไป