กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

        เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายพินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น และชุมชนไทยเข้าร่วมประมาณ ๕๐ คน สำหรับฝ่ายสงฆ์ นั้น มีพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ เจ้าอาวาสวัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก รัฐไบเอิร์น เป็นประธาน และมีพระสงฆ์อีกจำนวน ๘ รูป จากวัดไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวน ๕ วัด ได้แก่ (๑) วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก (๒) วัดพุทธธรรม ไฟรซิ่ง (๓) วัดไทยมิวนิค กีซิ่ง (๔) วัดเทพวงศาราม ลายน์บวร์ก และ (๕) วัดสันติวราราม ออฟฟิงเง่น ดำเนินกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ 
        ลำดับงานโดยสังเขป ได้แก่
        -  กงสุลใหญ่ฯ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
        -  กงสุลใหญ่ฯ และผู้ร่วมงานอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตร จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
        -  กงสุลใหญ่ฯ และผู้ร่วมงานร่วมกันถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้นกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล 
        -  ผู้ร่วมงานร่วมกันถวายภัตตาหารเพล
       อนึ่ง ผู้ร่วมงานได้ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่จัดเตรียมโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย