กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา พร้อมด้วยนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนถาวรไทยฯ ทั้งสองสำนักงาน พร้อมคู่สมรส ครอบครัว และชุมชนไทยในเขตสวิสโรมองด์และเขตใกล้เคียง จำนวนประมาณ ๗๐ คน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธวิหาร เอชาลองส์ เมืองโลซานน์ หลังจากนั้น ได้มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ถวายภัตตาหารเพล และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล