กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ได้จัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด โดยมีนายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด เป็นประธาน
โดยมีกำหนดการ ดังนี้

พิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

เวลา ๐๙.๐๐  น. -   ข้าราชการ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประชาชนไทยใน ปากีสถานและครอบครัว พร้อมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตฯ                                                                                                                        
                        -   ประธานชี้แจงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

                        -    ผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ

                        -   ผู้เข้าร่วมพิธีซึ่งเป็นชาวมุสลิมประกอบพิธีดุอาร์ขอพร                                                                                                                                                   
 

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับชุมชนไทยและจัดแสดงนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมด้วยซึ่งเริ่มจัดแสดงมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒