กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  โดยมีนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทย เข้าร่วมพิธีประมาณ ๑๕๐ คน
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเช้า มีพระสงฆ์จากวัดไทยในกรุงเบอร์ลินร่วมพิธี จำนวน ๙ รูป ได้แก่ วัดพุทธาราม วัดพุทธวิหาร วัดสังฆทาน วัดพระธรรมกาย วัดป่าโพธิธรรม และสำนักสงฆ์ชีวธรรมกุสลา โดยมีพระโสภณพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส วัดพุทธาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีประกอบด้วยเอกอัครราชทูตฯ เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวอาศิรวาทและมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยคณะสงฆ์ไทยในเยอรมนี (ค.ส.ย.) ซึ่งมีพระโสภณพุทธิวิเทศเป็นประธาน ได้จัดพิมพ์หนังสือพระปริตร สำหรับเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ มอบแก่ผู้เข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมกันสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ด้วย จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตตภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยมีประชาชนเตรียมภัตตาหารเพลมาร่วมถวายแด่พระสงฆ์ด้วย
 
หลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของแก่ Berliner Stadtmission
โดยมี Ms. Rebecca Aßmann มิชชันนารีประจำองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ (Berliner Stadtmission เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลิน ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกรุงเบอร์ลิน เช่น ผู้ไร้บ้าน ผู้ลี้ภัย ผู้พิการและเด็กด้อยโอกาส) ทั้งนี้ ชุมชนไทย ทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกันบริจาคเครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว ข้าวสาร อาหารแห้ง ของเล่นเด็ก เพื่อมอบแก่ผู้ไร้บ้านและผู้ยากไร้ รวมทั้งบริจาคเงินอีกจำนวน ๒,๐๐๐ ยูโร
ให้แก่โครงการ Gussower Erlebnis Camp (GEC) ซึ่งดำเนินการโดย Berliner Stadtmission เพื่อช่วยให้เด็กด้อยโอกาสสามารถออกค่ายเยาวชนร่วมกับเยาวชนอื่นๆ ในช่วงฤดูร้อนในปีนี้
 
นอกจากนี้ ชุมชนไทยได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ และชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชพิธีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำมาจัดแสดงในโอกาสมหามงคลครั้งนี้ด้วย