กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ร่วมเป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดไทยพุทธคยา Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ร่วมเป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดไทยพุทธคยา

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๙ - ๑๐.๔๙ น. นางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์ไทย ๑๐ รูป พระภิกษุนานาชาติจากประเทศต่าง ๆ ๖๗ รูป และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมในพิธี

พิธีดังกล่าวเป็นพิธีสงฆ์ที่มีขึ้นพร้อมเพรียงกันในวัดไทยทุกจังหวัดและในชุมชนวัดไทยหลายแห่งทั่วโลก ในช่วงเวลาที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดพิธีรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ซึ่งสะท้อนถึงความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนไทยพุทธทั่วโลก ที่ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ลำดับพิธีเริ่มต้นด้วยประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนและธูปบูชาพระรัตนตรัย ประธานฝ่ายฆราวาสเปิดกรวยกระทงดอกไม้และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น เมื่อถึงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ คณะสงฆ์ไทยเจริญชัยมงคลคาถา ตามด้วยคณะสงฆ์นานาชาตินิกายเถรวาทและนิกายมหายานเจริญพระพุทธมนต์ ผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ในระหว่างที่เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ประธานฝ่ายสงฆ์ถวายเครื่องไทยธรรม ประธานฝ่ายฆราวาสถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์และฆราวาสร่วมกันกรวดน้ำอุทิศผลบุญ ประธานฝ่ายฆราวาสกราบสักการะพระประธานในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกราบนมัสการประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี