กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ร่วมเป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดไทยพุทธคยา Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ร่วมเป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดไทยพุทธคยา

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๙ - ๐๘.๓๕ น. นางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดไทยพุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย และมีพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์ไทยจำนวน ๑๐ รูป พระภิกษุนานาชาติจากประเทศต่าง ๆ ๖๗ รูป และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมในพิธี

ในส่วนของลำดับพิธี ประธานฝ่ายฆราวาสเปิดกรวยกระทงดอกไม้และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในเชิงสัญลักษณ์ เนื่องจากเป็นการยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบทอดพระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ โดยพุทธคยาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญสำหรับชาวพุทธทั่วโลก นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เคยเสด็จฯ เยือนพุทธคยาในปี ๒๕๓๕ และปี ๒๕๕๓ จากนั้น ประธานฝ่ายสงฆ์นำขลิบผมนาค ตามด้วยประธานฝ่ายฆราวาสและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ขลิบผมนาค พระสงฆ์นานาชาติร่วมโกนศีรษะและชำระล้างร่างกายของผู้บวช เป็นอันเสร็จพิธี

อนึ่ง ผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทประกอบไปด้วยกุลบุตรไทยและเยาวชนชาวอินเดีย รวมทั้งสิ้น ๖๘ คน โดยคณะผู้บวชจะได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมในแดนพุทธภูมิตั้งแต่วันที่ ๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒