กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และหน่วยงานทีมประเทศไทย ร่วมกับชุมชนไทยในกรุงจาการ์ตา จำนวนประมาณ ๘๐ คน ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาล ฮาราปัน คีตา (Harapan Kita)  กรุงจาการ์ตา โดยได้บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยโรคมะเร็งในอินโดนีเซีย รวมทั้งเยี่ยมเด็กผู้ป่วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลฯ และมูลนิธิเด็กผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Yayasan Kanker Anak) รวมทั้งเด็กผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ปกครองชาวอินโดนีเซีย ร่วมกิจกรรมด้วย

 

เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกล่าวถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทยที่ชาวไทยรักและเทิดทูนยิ่ง โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นและสืบสานแนวทางการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งทรงเป็นผู้นำในการดำเนินภารกิจจิตอาสา เพื่อสาธารณประโยชน์และส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ