กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการในกรุงย่างกุ้งและคู่สมรส พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา ภาคเอกชน และชุมชนไทยในเมียนมา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัด Yatanabon Yeiknyein ในกรุงย่างกุ้ง โดยการถวายภัตตาหารแก่เจ้าอาวาส สามเณร และการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กยากไร้ ประมาณ ๒๕๐ คน รวมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและเงินบริจาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒