กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แจกจ่ายอาหารและผลไม้ให้บุคคลด้อยโอกาสชาวอินเดีย Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แจกจ่ายอาหารและผลไม้ให้บุคคลด้อยโอกาสชาวอินเดีย

             เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดกิจกรรมการแจกจ่ายอาหารและผลไม้ให้บุคคลด้อยโอกาสชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แออัดบริเวณใกล้เคียงที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีชาวอินเดียเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ ๘๐๐ คน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้รับการสนับสนุนอาหารและผลไม้เพิ่มเติมเป็นจำนวนมากจากข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และครอบครัว ตลอดจนชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในอินเดีย

              กิจกรรมในครั้งนี้ได้ส่งเสริมให้ชุมชนไทยในอินเดียมีความสามัคคีและเข้มแข็ง รวมถึงมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการเป็นตัวแทนภาครัฐในการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมภารกิจขององค์กรการกุศลท้องถิ่น ตลอดจนในการดำเนินความสัมพันธ์กับอินเดีย