กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา รวมทั้งมอบเงินบริจาคแก่สถานสงเคราะห์ Asociacion de Damas de Filipinas, Inc. Settlement House ในกรุงมะนิลา ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส ในโอกาสนี้ หน่วยราชการและเอกชนไทย ตลอดจนชุมชนไทยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และครอบครัว รวมประมาณ ๖๐ คนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งร่วมสมทบทุนบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อเป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมของสถานสงเคราะห์ฯ ด้วย