กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ร่วมกับสภากาชาดเวียดนาม โรงพยาบาล Blood Transfusion นครโฮจิมินห์ และโครงการเส้นทางสีแดง (Hanh trinh do) ของเวียดนาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ร่วมกับสภากาชาดเวียดนาม โรงพยาบาล Blood Transfusion นครโฮจิมินห์ และโครงการเส้นทางสีแดง (Hanh trinh do) ของเวียดนาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ร่วมกับสภากาชาดเวียดนาม โรงพยาบาล Blood Transfusion นครโฮจิมินห์ และโครงการเส้นทางสีแดง (Hanh trinh do) ของเวียดนาม ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ชาวไทยที่พำนักในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุลได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีมิตรชาวเวียดนามร่วมบริจาคโลหิตกับชุมชนไทยในโอกาสนี้ด้วย รวมผู้บริจาคจำนวน ๑๕๐ คน และได้โลหิตจำนวน ๑๐๘ ยูนิต (ยูนิตละ ๓๕๐ มิลลิลิตร)
 
นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ กล่าวในช่วงพิธีเปิดของกิจกรรมว่า โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งยังทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการ “ให้” ผ่านการมีส่วนร่วม ในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุลและมิตรชาวเวียดนามได้ร่วมทำ “ความดี”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในประเทศไทย และเพื่อตอบแทนคุณสังคมและแผ่นดินเวียดนามที่ได้ให้ชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุลได้พำนักและพักพิง โดยการบริจาคโลหิตในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนคลังโลหิตของสภากาชาดเวียดนาม จิตสาธารณกุศลของผู้บริจาคโลหิตจึงถือเป็นการทำ “ความดี” รูปแบบหนึ่งตามพระราชปณิธาน ที่สามารถสร้างคุณประโยชน์มหาศาลแก่เพื่อนมนุษย์ อีกทั้งยังเป็น “ความดี” ที่สามารถทำได้ทุกคนโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะ 
 
นอกจากนี้ กิจกรรมบริจาคโลหิตดังกล่าวยังจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนเห็นความสำคัญของปัญหาภาวะโรคธาลัสซีเมียซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้วันที่ ๘ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันธาลัสซีเมียโลกด้วย โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีสนับสนุนความพยายามของหน่วยงานต่าง ๆ ในเวียดนาม รวมทั้งสภากาชาดเวียดนามและหน่วยงานสาธารณสุขของเวียดนาม ในการทำงานเพื่อป้องกันและสร้างความเข้าใจต่อปัญหาโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ด้านสุขภาพอย่างหนึ่งของโลก โดยทุกคนสามารถป้องกันภาวะดังกล่าวได้โดยการตรวจโลหิตเพื่อหาความผิดปกติและการวางแผนก่อนการมีบุตร ตลอดจนการวางแผนครอบครัว ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้บริจาคเงินจำนวน ๑๐ ล้านด่งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชาวเวียดนาม อีกทั้งผู้ร่วมบริจาคโลหิตยังได้ร่วมกันบริจาคเงินตามแต่ศรัทธาเพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย โดยได้เงินบริจาครวมจำนวน ๑๐.๗ ล้านด่งอีกส่วนหนึ่ง นอกเหนือจากการบริจาคโลหิตของตนซึ่งหน่วยงานสาธารณณสุขที่เกี่ยวข้องของเวียดนามสามารถพิจารณานำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายเลือดได้ต่อไป