กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูตฯ และคณะจิตอาสาจากสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย – นอร์เวย์ ศูนย์การศึกษา กศน. เขตเอิสโฟลด์ กลุ่มพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์ และชาวไทยในนอร์เวย์พร้อมครอบครัว รวม ๑๒๐ คน จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเวอเก้ เมืองมอส นอร์เวย์ โดยได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดภายในอาคารและปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนฯ 

คณะประชาชนจิตอาสา แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย (๑) กลุ่มจิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะในพื้นที่และอาคารของโรงรียนฯ การทำความสะอาดห้องน้ำ การตรวจสอบระบบประตูไฟฟ้า ระบบเตือนภัยและอุปกรณ์การเรียนของห้องเด็กพิเศษ รวมถึงการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ และ (๒) กลุ่มจิตอาสาประกอบอาหารและปรุงอาหารให้แก่จิตอาสากลุ่มที่ ๑ และชาวนอร์เวย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในโอกาสนี้ นางสาวพิชญดา ภูมิเหล่าแจ้ง ที่ปรึกษา ได้กล่าวนำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยความจงรักภักดีและความสามัคคีเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์