กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) ณ วัดโพธิญาณาราม โดยในเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว ตลอดจนชุมชนไทย ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัด รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณกุฏิของสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒