กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๗.๔๕ น. – ๑๐.๐๐ น. นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ และนางปวีณา บูรณะสัมฤทธิ ภริยา ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทยเมืองเจดดาห์ และครอบครัว ตลอดจนชาวไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในภาคตะวันตกของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมืองเจดดาห์และนครมักกะห์ พร้อมด้วยนักศึกษาไทยจากเมืองอับฮา จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะ Jeddah Waterfront เมืองเจดดาห์ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเทศบาลเมืองเจดดาห์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่สวนสาธารณะ เข้ารับมอบต้นไม้และอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้

กิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่ชุมชนชาวไทย และช่วยปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นคนไทยซึ่งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย รวมทั้งยังเป็นการแสดงให้ชาวซาอุดีอาระเบีย ได้รับทราบถึงบทบาทและกิจกรรมของชุมชนชาวไทยเพื่อตอบแทนสังคมซาอุดีอาระเบีย อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยและประเทศไทยในสายตาชาวซาอุดีอาระเบีย และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียอีกด้วย