กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. นายเอกพล พูลพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ นำข้าราชการและชาวไทยในเมืองมุมไบประมาณ ๕๐ คน ไปบำเพ็ญสาธารณกุศล โดยเลี้ยงอาหารและบริจาคอุปกรณ์สำหรับการอภิบาลเด็กที่ถูกทอดทิ้งและอยู่อารักขาของทางการตำรวจ ที่สถานสงเคราะห์เด็ก Bal Asha Dham และบริจาคอุปกรณ์สำหรับการฟื้นฟูและฝึกอาชีพสำหรับผู้พิการทางสายตา ที่สมาคมผู้พิการทางสายตาแห่งชาติอินเดีย เมืองมุมไบ

จากนั้น ไปร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการทำความสะอาดบริเวณพุทธวิหารไชต์ยาภูมีซึ่งเป็นอนุสรณสถานแด่ ดร. บาบาซาเฮบ อัมเบดการ์ ผู้มีคุณานุประการต่อพุทธศาสนาในอินเดียในยุคใหม่ (Parampujya Dr. Babasaheb Ambedkar Mahaparinirvan Memorial, Chaitya Bhoomi) พุทธวิหารนี้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวมุมไบ และจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในการฝึกจิตวิญญาณของชาวพุทธในเมืองมุมไบเป็นประจำ