กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นทานตะวัน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นทานตะวัน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

           เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนางสาวกานติมน รักษาเกียรติ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เป็นประธานในพิธีฯ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้กราบอาราธนาพระอาจารย์อารยวังโส (พระครูภาวนาวิริยวัฒน์) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ประกอบศาสนกิจและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเชิญชุมชนไทยในเมืองเซี่ยเหมินและพื้นที่ในเขตอาณาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หน่วยงานทีมประเทศไทยประจำเมืองเซี่ยเหมิน ชุมชนไทยในเมืองเซี่ยเหมินและพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย นักศึกษาข้าราชการทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวรุ่นที่ ๑๔ นักศึกษามหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย รวมทั้งสมาชิกสมาคมชาวไทยโพ้นทะเลเมืองเซี่ยเหมิน และภาคเอกชนไทย รวมจำนวนกว่า ๑๕๐ คนเข้าร่วมพิธีฯ โดยมีแขกผู้มีเกียรติคณะผู้ติดตามหลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโสจากประเทศไทยเข้าร่วมพิธีฯ ด้วย อาทิ คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อดีตรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี นายพิทูร พุ่มหิรัญ อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

          พิธีฯ เริ่มด้วยการตักบาตร และพระอาจารย์อารยวังโส นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และแสดงพระธรรมเทศนา โดยกล่าวถึงความสำคัญสูงสุดของสถาบันหลักของไทย กล่าวคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นจนถึงทุกวันนี้ หลวงพ่อพระอาจารย์ยังได้ให้คติธรรมในเรื่องพรหมวิหารธรรม กล่าวคือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา หากผู้ใดมีพรหมวิหารธรรม ย่อมดำเนินชีวิตไปในทางที่ดี จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน

          ในโอกาสนี้ พระอาจารย์อารยวังโสและกงสุลใหญ่ฯ นำชุมชนไทยจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยปลูกต้นทานตะวันบริเวณสถานกงสุลใหญ่ฯ การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นโอกาสสำคัญของชุมชนไทยในเมืองเซี่ยเหมินและเมืองใกล้เคียงได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวไทยด้วย

********