กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีและทำความสะอาดอาคารโรงยิมเนเซียมของหมู่บ้าน Silanga ในชุมชน Kibera เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีและทำความสะอาดอาคารโรงยิมเนเซียมของหมู่บ้าน Silanga ในชุมชน Kibera เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี และชุมชนไทยในกรุงไนโรบี ร่วมกับ Kilimanjaro Initiative จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีและทำความสะอาดอาคารโรงยิมเนเซียมของหมู่บ้าน Silanga ในชุมชน Kibera เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีผู้แทนชุมชนและเยาวชนในบริเวณดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วย

โครงการบูรณะยิมเนเซียมเป็นกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๒ ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จ สถานที่แห่งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนในการฝึกซ้อมกีฬา ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งจะเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยกับเคนยาในระยะยาว