กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

          เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยโรงพยาบาลมุกดาหาร และโรงหมอแขวงสะหวันนะเขต จัดคณะแพทย์และพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ให้บริการตรวจโรคทั่วไป การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน และให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาตนเองไม่ให้เจ็บป่วย 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการสืบสาน  รักษา  และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งกลุ่มราษฎรจิตอาสา ด้วยพระราชดำริ “...เราทำความดี ด้วยหัวใจ...” ปลุกจิตสำนึกผู้คน ทุกเพศ ทุกวัยให้ตื่นตัวในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสนองตอบพระราชปณิธานในเรื่องจิตอาสาดังกล่าว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความอยู่ดีกินดี และการมีสุขภาพที่แข็งแรงของประชาชนชาวแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีผู้เข้ารับการรักษาจำนวนกว่า ๓๐๐ คน