พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๔.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอิหร่าน ซึ่งตรงกับเวลา ๑๖.๓๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนาย กัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนชาวไทยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สรุปลำดับพิธี ดังนี้

 • ผู้เข้าร่วมพิธียืนประจำที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเตรียมพร้อม เริ่มพิธีถวายพระพรชัยมงคลในเวลาเดียวกันกับประเทศไทย
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร ปืนใหญ่ยิงสลุต ๒๑ นัด พร้อมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพเมื่อปรากฏพระองค์หน้าสีหบัญชรและเมื่อสิ้นเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี
 • เอกอัครราชทูตฯ เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพร ตามด้วยการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เข้าร่วมพิธี
  ถวายความเคารพเมื่อสิ้นเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส ตามด้วยการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
  ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพเมื่อสิ้นเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี            
 • นายกรัฐมนตรีเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ๓ ครั้ง ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านได้ร่วมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ๓ ครั้ง
 • เสร็จสิ้นพิธีถวายพระพรชัยมงคล

โดยพิธีถวายพระพรชัยมงคลข้างต้น มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวนรวม ๕๐ คน