พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานเอกอัครราชทูตโดยมีข้าราชการและชุมชนไทยในประเทศบรูไนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
          ในการนี้ เอกอัครราชทูตได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับชมการถ่ายทอดสด การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทพร้อมกับผู้มาร่วมพิธีจนเสร็จสิ้นพิธีการ