พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. (ตรงกับเวลา ๑๖.๐๐ น. ในประเทศไทย) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแห่งเมืองมุมไบ โดยมีนายเอกพล พูลพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เป็นประธาน และผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยข้าราชการ คนไทยในเมืองมุมไบและเมืองใกล้เคียงจำนวนประมาณ ๑๒๐ คน ในโอกาสนี้ ได้ร่วมกันถวายพระพระชัยมงคล พร้อมกับประชาชนชาวไทย ผ่านการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ โดยได้ดำเนินพิธีการสอดคล้องกับพระราชพิธีในประเทศไทย ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติระหว่างพิธีการดังกล่าวด้วย