พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในเวลาเดียวกันกับเวลาในประเทศไทย และผู้เข้าร่วมพิธีได้ชมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในประเทศไทยที่บริเวณหน้าสีหบัญชร พระบรมมหาราชวัง ผ่านการถ่ายทอดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจด้วย โดยนายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชมการถ่ายทอดพิธีฯ จนจบ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตั้งป้ายนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดสมุดให้คนไทยลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย