พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายเกริกพันธ์ุ ฤกษ์จำนง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นำทีมประเทศไทยและชุมชนชาวไทยในสเปนร่วมใจกันถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเปล่งเสียงทรงพระเจริญเพื่อถวายพระพรและแสดงถึงความจงรักภักดี ทั้งนี้ สถานเอกอัคราชทูตฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” และพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมประมาณ ๖๐ คน