พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน สาขาเมืองกัลกัตตา และชุมชนชาวไทยในเมืองกัลกัตตาเข้าร่วมประมาณ ๔๐ คน

ในพิธีดังกล่าว ผู้เข้าร่วมได้รับชมการถ่ายทอดสด พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท โดยนางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ภายหลังจากที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสต่อประชาชนที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” โดยพร้อมเพรียงกัน ๓ ครั้ง

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ผู้เข้าร่วมงานร่วมกันถ่ายภาพหมู่ และลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล