พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และภริยาเป็นประธาน
 
ในพิธีดังกล่าว มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยในนครโฮจิมินห์ ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประเทศเวียดนาม และครอบครัว ตลอดจนภาคเอกชนและชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และพื้นที่ใกล้เคียง สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม ชมรมสตรีไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม
 
ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมรับชมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลในนามพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับประชาชนในประเทศไทย รวมทั้งได้ร่วมลงนามในสมุดถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอีกด้วย