พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเช็ก) นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปราก และชุมชนไทยในกรุงปรากได้ร่วมกันชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากด้วย