พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การทหารแห่งฮังการี โดยเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ครอบครัว และชาวไทยที่อาศัยอยู่ในฮังการีประมาณ ๘๐ คนได้ร่วมกันถวายความเคารพแด่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับชมถ่ายทอดสดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พร้อมร่วมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียง ภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน