พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส พร้อมครอบครัว รวมทั้งผู้แทนชุมชนไทยและครอบครัวในกรุงเบอร์ลิน 
 
โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทำการถ่ายทอดสดการเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และได้ทำพิธีไปพร้อมกันกับที่ประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมใจกันกล่าวถวายพระพรทรงพระเจริญ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี