พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก พร้อมกับเวลาตามพระราชพิธี
ในประเทศไทย โดยมีนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และคู่สมรส ตลอดจนชุมชนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้ร่วมกัน
ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เอกอัครราชทูตฯ เปิดกรวยดอกไม้
เครื่องราชสักการะ ผู้เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและถวายพระพรชัยมงคลทรงพระเจริญโดยพร้อมเพรียงกัน


ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วย

'