พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

      เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องโถงชั้น ๒ ของสถานกงสุลใหญ่ ฯ 
 
      พิธีฯ เริ่มโดยกงสุลใหญ่ฯ ประธานในพิธีฯ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเปิดกรวยถวายราชสักการะ จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ คู่สมรส และชาวไทยในรัฐปีนัง และรัฐใกล้เคียง ได้ร่วมกันถวายความเคารพ
พระบรมฉายาลักษณ์ และยืนเข้าเฝ้าในระหว่างรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีที่ประเทศไทยตั้งแต่
ช่วงก่อนเสด็จปรากฎพระองค์หน้าสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท จนกระทั่งทรงมีพระราชดำรัส
และเสด็จพระราชดำเนินกลับ
 
      ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ ๘๐ คน และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดสมุดลงนามสำหรับ
ข้าราชการและประชาชนถวายพระพรชัยมงคลด้วย