พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ Heritage Hall นครแวนคูเวอร์ โดยมีนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธาน และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย และชุมชนชาวไทยที่อาศัยในนครแวนคูเวอร์และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมครอบครัว เข้าร่วมงานประมาณ ๕๐ คน
 
โดยในพิธีฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ทำการเผยแพร่เทปบันทึกการถ่ายทอดสดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้พร้อมใจกันกล่าวถวายพระพรทรงพระเจริญ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน
 
ในโอกาสมหามงคลนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดเพลงสดุดีจอมราชาและเพลงไทยรวมใจภักดิ์ รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเปิดการลงนามถวายพระพรด้วย