พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

            เมื่อวันที่ ๖  พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายไกรวัฒ ภมรบุตร รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่  ณ กรุงอันตานานาริโว พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ในกรุงอันตานานาริโว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้สถิตอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่าในมาดากัสการ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกถึงความเป็นคนไทยให้มีความยึดมั่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และถือเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คนไทยในมาดากัสการ์อีกด้วย โดยเริ่มจากผู้รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ ได้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาดากัสการ์และคณะฝ่ายมาดากัสการ์  คณะคนไทยในมาดากัสการ์พร้อมครอบครัวและคู่สมรสชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ด้วยความจงรักภักดี 
 
            ในโอกาสมหามงคลนี้  สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบข้าวสารจำนวน ๗,๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๗ ตัน กับ ๒๐๐ กิโลกรัม ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาดากัสการ์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลมาดากัสการ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนอาหารทางภาคใต้ของมาดากัสการ์และถวายเป็นพระราชกุศลในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นาย RAZAFIMAHEFA Tianarivelo) เป็นผู้รับมอบข้าวสารดังกล่าวจากผู้รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ โดยมีคณะผู้แทนระดับสูงของมาดากัสการ์และชุมชนไทยในมาดากัสการ์เป็นสักขีพยาน ในงานนี้ มีคนไทยและครอบครัวในกรุงอันตานานาริโวมาร่วมงานประมาณ ๘๐ คน ทุกคนมีความซาบซึ้งต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และมีความรู้สึกอบอุ่นและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยภายใต้พระบารมีปกเกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
            ในโอกาสนี้ ผู้รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้คนไทยที่มาร่วมงานทราบว่าสถานกงสุลใหญ่ฯ มีโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชนไทย เพื่อประโยชน์สำหรับชุมชนไทยในมาดากัสการ์ อาทิ โครงการมอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ โรงพยาบาลไทย – มาดา อย่างต่อเนื่องทุกปีในเมือง Ilakaka ซึ่งเป็นเมืองที่มีนักธุรกิจรับซื้อพลอยชาวไทยพำนักอยู่เป็นจำนวนมาก  การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาเพื่อตอบแทนสังคมมาดากัสการ์ รวมทั้งหารือเตรียมการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ด้วย ซึ่งคนไทยทุกกลุ่มในมาดากัสการ์ตอบรับที่จะให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นอย่างดี และต้องการให้มีการจัดงานในลักษณะเช่นนี้อีก เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยร่วมงานอันเป็นมหามงคลและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
 
            การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยชาวไทยที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการจัดกิจกรรมอย่างแข็งขัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของชุมชนชาวไทย  นอกจากนั้น กิจกรรมนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามนโยบายการเสริมสร้างชุมชนไทยเข้มแข็ง การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามของไทย ส่งเสริมให้คนไทยมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสายตาชาวต่างชาติ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้วย