พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. เอกอัครราชทูตดุสิต เมนะพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ คูเวต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและครอบครัว เลขาธิการกรอบความร่วมมือแห่งเอเชีย (ACD) รวมทั้งชุมชนคนไทยในคูเวตเข้าร่วมงาน ประมาณ ๕๐ คน โดยสถานเอกอัครราชทูตได้ฉายการถ่ายทอดสดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนไทยในคูเวตร่วมทำพิธีพร้อมกันกับที่ประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมใจกล่าวถวายพระพรทรงพระเจริญ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี