พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. (ตรงกับเวลา ๑๖.๓๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย) นายประสม แฟงทอง อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ซึ่งมีข้าราชการและครอบครัว ตลอดจนชุมชนไทยในกรุงอาบูจาเข้าร่วมจำนวน ๑๕ คน โดยรับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับประชาชนในประเทศไทย รวมทั้งได้ลงนามในสมุดถวายพระพรชัยมงคล ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย