เรื่องเด่นประจำวัน 

ดูทั้งหมด
  • ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครรับทุน 2015 ASEA-UNINET Thailand On-Place Scholarships for Cambodia and Lao PDR
    ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครรับทุน 2015 ASEA-UNINET Thailand On-Place Scholarships for Cambodia and Lao PDR New

    สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้ให้ความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการเดินทางไปจัดทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครรับทุน 2015 ASEA-UNINET Thailand On-Place Scholarships for Cambodia and Lao PDR (ทุนตามความร่วมมือของรัฐบาลไทย –ออสเตรีย) เพื่อเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในประเทศไทย ในการนี้ ดร. ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และข้าราชการส่วนมาตรฐานและประเมินผล พร้อมผู้แทนจาก สกอ.ได้เดินทางไปจัดทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวให้แก่ผู้สมัครรับทุนชาวกัมพูชา และชาวลาว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ (มีผู้สอบ 48 ราย) และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์(มีผู้สอบ 6 ราย)