เรื่องเด่นประจำวัน 

ดูทั้งหมด
  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และพิธีปิดหลักสูตร Oral Communication Course: OCC รุ่นที่ 3  ประจำปี 2558
    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และพิธีปิดหลักสูตร Oral Communication Course: OCC รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558 New

    เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 27 คน ณ ห้องเทวะวงศ์วโรปการ สำหรับกิจกรรมวันสุดท้ายของการฝึกอบรมนั้น ผู้อบรมได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซึ่งจำลองสถานการณ์การเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อเติมเต็มและเพิ่มพูนประสบการณ์