เรื่องเด่นประจำวัน 

ดูทั้งหมด
  • หลักสูตรอัครราชทูตที่ปรึกษาและที่ปรึกษาไปประจำการในต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
    หลักสูตรอัครราชทูตที่ปรึกษาและที่ปรึกษาไปประจำการในต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

    เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ กล่าวต้อบรับและชี้แจงการอบรมหลักสูตรอัครราชทูตที่ปรึกษาและที่ปรึกษาไปประจำการในต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักการทูตระดับที่ปรึกษาที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้แทนทางการทูต เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมทักษะความเชี่ยวชาญทางการทูต เพื่อปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 26 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 เมษายน 2559 ณ ห้องอบรม 2 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ถนนแจ้งวัฒนะ