การดำเนินงาน การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

“สู่ความเป็นเลิศทางการทูต”

                 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเป็นสถาบันฝึกอบรมให้แก่บุคคลากรด้านการทูตของไทยเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางการทูตในระดับสากล   สถาบันการต่างประเทศฯ ได้ให้บริการด้านวิชาความรู้และทักษะเฉพาะที่จำเป็นให้แก่บุคคลากรด้านการทูตของไทยเป็นหลัก และได้จัดอบรมเพิ่มเติมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้สามารถดำรงบทบาทและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับจากระดับข้าราชการแรกเข้า จนถึงระดับผู้บริหาร ตลอดจน ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่นักการทูตของประเทศต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  สถาบันการต่างประเทศฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้วิสัยทัศน์ทางการทูตมีผลเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาคมโลก 


สถาบันการต่างประเทศฯ ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา

2. ศูนย์ภาษาต่างประเทศ

3. ส่วนมาตรฐานและประเมินผล

4. ฝ่ายทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

5. ศูนย์ศึกษาและวิจัยการต่างประเทศ

 

หน่วยงานของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

               สถาบันการต่างประเทศฯ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยต่างๆ เช่น ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา ส่วนมาตรฐานและประเมินผล ศูนย์ศึกษาและวิจัยการต่างประเทศ เป็นต้น ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนามีหน้าที่ออกแบบหลักสูตรและวิชาเพื่อสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของกระทรวงการต่างประเทศและครอบคลุมสาระของการทูตสมัยใหม่ ที่เต็มไปด้วยพลวัตของความรู้และทักษะทางการทูต ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาจึงจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรและวิชาให้ทันสมัยและเหมาะกับความต้องการของข้าราชการระดับต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาได้ให้โอกาสในการเรียนรู้แก่นักการทูตและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ โดยการจัดหลักสูตรที่ออกแบบอย่างเหมาะสมอยู่เป็นประจำเพื่อให้มีเนื้อหาทั่วถึงทั้งในระดับภูมิภาคและเชื่อมต่อในระดับโลก  สถาบันการต่างประเทศฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และภาษาทางการของสหประชาชาติ ซึ่งจะช่วยขยายมุมมองในระดับภูมิภาคและในระดับโลก ตลอดจนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการวิเคราะห์ของนักการทูต   สถาบันการต่างประเทศฯ มีส่วนมาตรฐานและประเมินผลเพื่อทำการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของข้าราชการและผู้ที่ประสงค์จะขอสมัครรับทุนเพื่อศึกษาต่อและอบรมในต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของไทย ศูนย์ศึกษาและวิจัยการต่างประเทศเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อกระตุ้นความคิดในสาขาการทูตและการต่างประเทศ

 

 1. ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา

           ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนามีหลักสูตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถหลักๆ ของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจำนวนมาก หลักสูตรและวิชาฝึกอบรมถูกออกแบบขึ้นตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะทำให้มีความแตกต่างกันในด้านเนื้อหาเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะด้านของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาที่เกี่ยวกับการบริหารสำหรับเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ การพัฒนาด้านทักษะการเจรจาให้แก่นักการทูตระดับต่างๆ การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนักการทูตจะไปประจำการในต่างประเทศและฝึกอบรมให้แก่กลุ่มบุคคลที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศ ในปัจจุบัน ฝ่ายนี้ยังได้จัดหลักสูตรให้กับเจ้าหน้าที่ในภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศและนโยบายต่างประเทศ

การฝึกอบรมสำหรับข้าราชการการทูต

ระดับเอกอัครราชทูต

-          วิชาการจัดการและจริยศาสตร์

-          วิชาเสริมสร้างความรู้ให้ทันสมัยในด้านนโยบาย

-          วิชาฝึกอบรมด้านสื่อมวลชน

-          วิชาการสื่อสารสาธารณะ

-          วิชาทักษะเฉพาะสำหรับผู้บริหาร

 

                    ระดับอัครราชทูตและกงสุลใหญ่

-          วิชาการจัดการและจริยศาสตร์

-          วิชาการบริหารงบประมาณในหน่วยงาน

-          วิชาฝึกอบรมด้านสื่อมวลชน

-          วิชาการสื่อสารสาธารณะ

-          วิชางานกงสุล

 

ระดับอัครราชทูตที่ปรึกษา

-          วิชาบริหารงานการต่างประเทศ

-          วิชาผู้นำและการจัดการ

-          วิชาทักษะการเจรจา

-          วิชาการจัดการวิกฤตและการคิดแบบยุทธศาสตร์

-          วิชาประเด็นโลก

-          วิชาประเด็นที่เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ

-          วิชาการร่างนโยบาย

 

ระดับข้าราชการการทูตแรกเข้า

-          วิชาทักษะทางการทูตพื้นฐาน

-          วิชาประเด็นนโยบายสำคัญ

-          วิชาอาเซียนกับกิจการระหว่างประเทศ

-          วิชาการสื่อสารสาธารณะ

-          วิชาภาษาต่างประเทศ

-          วิชาการทูตและกฎหมายระหว่างประเทศ

-          วิชาการร่างนโยบาย

-          วิชาแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ

-          วิชาวัฒนธรรมกับศาสนา

-          วิชาการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสำนักงานในต่างจังหวัดและคณะทูตไทยในต่างประเทศ

 

ข้าราชการหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ

-          วิชาสำหรับการออกประจำการในต่างประเทศสำหรับข้าราชการและคู่สมรส

-          วิชาประชาคมอาเซียน

-          วิชาการทูตพหุภาคี

-          วิชาการทูตและกฎหมายระหว่างประเทศ

-          วิชาพิธีการทูต

 

2. ศูนย์ภาษาต่างประเทศ

                        ศูนย์ภาษาต่างประเทศของสถาบันการต่างประเทศฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการเรียนรู้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ศูนย์ภาษาต่างประเทศจึงมีบทบาทในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านภาษาของประเทศ ศูนย์ภาษาต่างประเทศมีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะด้านภาษาเพื่อบริการให้แก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ ในการเพิ่มพูนความสามารถในการใช้ภาษาเป็นจำนวนมาก ศูนย์ภาษาต่างประเทศยังได้รับมอบหมายในการจัดวิชาเกี่ยวกับทักษะล่ามภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นล่ามในภาษาต่างๆ   การฝึกอบรมที่สถาบันการต่างประเทศฯ ได้ให้บริการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในเวลานี้ประกอบด้วย

 

                         วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้านสำหรับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

-          การเขียนงานการทูตชั้นสูง

-          ทักษะการนำเสนอต่อสาธารณชน

-          ภาษาอังกฤษเพื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงฯประเภทที่ประจำอยู่ในประเทศอย่างถาวร

-          ภาษาอังกฤษเพื่อสังคมสำหรับนักการทูตและคู่สมรส

-          ทักษะการเป็นล่าม

-          ทักษะการสื่อสารถึงสาธารณชน

 

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการอื่นๆ

-          ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

-          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

-          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสูง

-          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ การฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรบ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะต่างๆ

 

ภาษาต่างประเทศอื่นๆ

-          ภาษาต่างประเทศก่อนการออกประจำการในต่างประเทศ

-          ภาษาต่างประเทศที่สอง

             

3. ส่วนมาตรฐานและประเมินผล

                        ส่วนมาตรฐานและประเมินผลของสถาบันการต่างประเทศฯ ถูกตั้งขึ้นเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านการทดสอบภาษาที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ชุด "Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Shills" หรือ DIFA TES โดยใช้มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาตามแนวทางของ Common European Framework of Reference (CEFR) สหภาพยุโรปแบบทดสอบนี้มีเป้าหมายในการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน 4 ทักษะ คือ ทักษะการอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด ผลการทดสอบนี้สามารถนำไปใช้ในการขอรับสมัครทุน/สมัครไปประจำการในต่างประเทศและเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพต่อไปได้

 

       DIFA TES : สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรในกำกับของรัฐ/องค์กรอิสระ

1.       การอ่าน

2.       การฟัง

3.       การเขียน

4.       การพูด

 

DIFA TES - IH : สำหรับนักการทูตและเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.       การอ่าน

2.       การฟัง

3.       การเขียน

4.       การพูด

 

การทดสอบวัดระดับ : สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรในกำกับของรัฐ/องค์กรอิสระ

1.       การอ่าน

2.       การฟัง

                                         รายละเอียดเพิ่มเติม https://difa-tes.mfa.go.th

                                           

4. ฝ่ายทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

                        ฝ่ายทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศของสถาบันการต่างประเทศฯ เป็นหน่วยงานหลักใน การติดต่อกับองค์กรต่างประเทศ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ฝ่ายทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศได้ขยายความร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมทางการทูตและสถาบันทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  ความร่วมมือเหล่านั้นอยู่ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนการเยือน โครงการฝึกอบรม และการประชุมระหว่างประเทศ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศยังได้จัดทำหลักสูตรวิชาให้กับข้าราชการและนักการทูตต่างประเทศในวิชาต่างๆ

 

การฝึกอบรมให้กับนักการทูตต่างประเทศ

-          กลุ่มนักการทูตจากประเทศเพื่อนบ้าน

-          กลุ่มนักการทูตเอเชีย-แปซิฟิก

-          กลุ่มนักการทูตแอฟริกา

 

ทุนสำหรับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

-          ทุนที่ให้โดยสถาบันการต่างประเทศฯ และประเทศอื่นๆ

 

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

-          บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการฝึกอบรมทางการทูตกับสถาบันต่างๆ

-          การประชุมประจำปีกับคณบดีและผู้อำนวยการของสถาบันฝึกอบรมด้านการทูตของประเทศต่างๆ

-          การประชุมประจำปีกับคณบดีและผู้อำนวยการของสถาบันฝึกอบรมด้านการทูตของกลุ่มประเทศ

อาเซียน + 3

-          การประชุมกับสหประชาชาติ

-          การประชุมกับสถาบันวิจัยและฝึกอบรมแห่งสหประชาชาติ

-          มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป

 

ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ

ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศได้ทำงานกับองค์กรต่างๆ เช่น สหประชาชาติ มูลนิธิเอเชีย-

ยุโรป เป็นต้น

              

5. ศูนย์ศึกษาและวิจัยการต่างประเทศ

                        ศูนย์ศึกษาและวิจัยการต่างประเทศของสถาบันการต่างประเทศฯ เป็นหน่วยทางด้านวิชาการ ซึ่งจัดทำและรวบรวมองค์ความรู้จากผลงานทางด้านการต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น คลิปเสียง ภาพ และบทเรียน เป็นต้น ศูนย์ศึกษาและวิจัยการต่างประเทศยังเป็นเวทีในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างเจ้าหน้าที่การทูตกับสาธารณชน ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นสาธารณะ กลุ่มผู้แทน หรือกลุ่มที่เป็นกระบอกเสียงของหน่วยงานต่างๆ ที่มักต้องเกี่ยวข้องกับกิจการต่างประเทศ ศูนย์ศึกษาและวิจัยการต่างประเทศของสถาบันการต่างประเทศฯ ได้จัดสัมมนาและจัดทำโครงการร่วมกับสถาบันทางวิชาการและกลุ่มผู้นำทางความคิด ทั้งไทยและต่างประเทศอย่างเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับการทูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนอื่นๆ ในฐานะผู้ให้บริการสาธารณะ  ศูนย์ศึกษาและวิจัยการต่างประเทศได้ให้บริการจัดทำโครงการฝึกอบรมที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของสาธารณชนและได้เปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบันการต่างประเทศ นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาและวิจัยการต่างประเทศยังได้จัดพิมพ์สิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับความรู้ด้านการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย

----------------------------------------------------------------------