ประกาศรับสมัครฝึกอบรม : หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC) หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

ประกาศรับสมัครฝึกอบรม : หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC)

 

 

               ปัจจุบันบุคลากรของรัฐมีภารกิจในการนำเสนอผลงานอภิปราย และนำเสนอแนวความคิดในที่ประชุมระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะเฉพาะทาง จึงได้พัฒนาปรับปรุง และออกแบบหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ขึ้นเพื่อให้บุคลากรของรัฐสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักสากล

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ ในการเสนอผลงาน การอภิปรายและการนำเสนอแนวความคิดในที่ประชุมขั้นพื้นฐาน
 

รูปแบบการฝึกอบรม

1. การฝึกอบรมในชั้นเรียนโดยอาจารย์ชาวไทย และชาวต่างชาติ
2. การฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงาน ในรูปกิจกรรมเดี่ยว และ กิจกรรมกลุ่ม โดยมีการบันทึกวิดีทัศน์ และได้รับการประเมินรายบุคคล
3. การฝึกปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมในสถานการณ์จำลอง
4. การฝึกอบรม ณ SEAMEO Regional Language Centre (RELC) สิงคโปร์

 

   

 

หัวข้อการอบรม

1. Presentation Skills
• Making a good introduction
• Structuring a presentation
• Recognizing ways of improving body language
• Using your voice effectively
• Closing your presentation with impact
• Handling difficult questions
2. Meeting Skills
• Chairing and leading discussions
• Planning a meeting
• Conducting a meeting
• Creating an agenda
• Ending a meeting

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ณ วันเสนอชื่อสอบ

2. มีโอกาสนำเสนอผลงานในที่ประชุมซึ่งใช้ภาษาอังกฤษหรือเข้าร่วมการประชุมในระดับนานาชาติ

3. ผ่านการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ OCC Test และการสอบทักษะการสื่อสารทางวาจา โดยมีผลคะแนนสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สถาบันการต่างประเทศฯ กำหนด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม และการตัดสินของสถาบันการต่างประเทศฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม
วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 15.30 น.
ระยะเวลาอบรม 4 สัปดาห์ รวม 120 ชั่วโมง
การประเมินผล
ผู้ที่มีเวลาเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า 90% ของชั่วโมงการอบรม และได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ทางสถาบันการต่างประเทศฯ กำหนดไว้ จะได้รับวุฒิบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม

การเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรม (ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางฝึกอบรมที่ต่างประเทศได้ จะถือว่าการฝึกอบรมฯ ไม่ครบตามเกณฑ์)
สถานที่ฝึกอบรม

สัปดาห์ที่ 1 - 3
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี ด้านทิศตะวันออก
เข้าประตูฝั่งกรมที่ดิน ลิฟท์ E2 ชั้น 7

สัปดาห์ที่ 4
SEAMEO : Regional Language Centre (RELC) ประเทศสิงคโปร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐ 2203 5๐๐๐ ต่อ 47008 47010  47012 โทรสาร  0 2143 9326
www.mfa.go.th/dvifa
>> คลิกข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
>> คลิกโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษฯ

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียมฯ 85,000 บาท สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6./ว 95   ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และ ที่ กค 0409.6/ว 485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด
ชื่อบัญชี กระทรวงการต่างประเทศ (เงินลงทะเบียนฝึกอบรม)
เลขที่บัญชี 002 - 6 - 18637 - 3 ประเภทกระแสรายวัน
โปรดระบุชื่อผู้โอน (ผู้อบรม)
 

* สถาบันการต่างประเทศฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้หลังจากออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 85,000 บาท ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ณ สถาบันการต่างประเทศฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ณ ต่างประเทศ ได้แก่ ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าอาหารทุกมื้อ และค่าพาหนะตลอดการเดินทาง ฯลฯ ทั้งนี้ผู้อบรมจะเบิกค่าพาหนะ(แท็กซี่) เดินทางจาก ที่พัก - สนามบินสุวรรณภูมิ- ที่พัก และค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ จากต้นสังกัดเพิ่มเติมด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.mfa.go.th/dvifa/
2. เลือกโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
3. เลือกหลักสูตร การเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC)
4. ดาวน์โหลดฟอร์ม “ใบลงทะเบียน และขั้นตอนการโอนเงินค่าลงทะเบียน
5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งมายัง dvifa.occ@gmail.com

ตารางอบรมประจำปีงบประมาณ 2563

รุ่นที่ 1 โอนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทางเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th/dvifa/ วันที่ 22 ตุลาคม 2562

อบรมระหว่างวันที่ 4 - 29 พฤศจิกายน 2562

• วันที่ 4 - 22 พฤศจิกายน 2562      อบรมที่สถาบันการต่างประเทศฯ

• วันที่ 25 - 29  พฤศจิกายน 2562   อบรมที่ประเทศสิงคโปร์

 

(ยกเลิกการจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563)

Download
Download ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
Download แผนที่สถาบันการต่างประเทศฯ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ)