ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

          ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการและสนับสนุนงานฝึกอบรม โดยจะจัดจ้างในเบื้องต้น จำนวน 1 ราย และขึ้นบัญชีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อจัดจ้างในโอกาสต่อไป รายละเอียด ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ประสานและดำเนินงานฝ่ายเลขานุการและเตรียมการจัดฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ อาทิ การเชิญ การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม การจัดเตรียมสถานที่/ห้องอบรม  สรุปประเด็นการบรรยาย/อภิปราย ฯลฯ
 2. ค้นคว้าและสรุปข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง/บันทึกข้อมูล สถิติต่างๆ ด้านการฝึกอบรม
 3. เตรียมการด้านเอกสารประกอบการอบรม เอกสารการประชุม ร่วมจัดทำชุดบทเรียนคู่มือ ตำรา ตลอดจนสื่อที่เกี่ยวข้อง
 4. ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการเพื่อช่วยงานด้านธุรการ การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมและนำคณะผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึงในต่างจังหวัด ฯลฯ
 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office หรือ Photoshop , Illustrator  ได้เป็นอย่างดี
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตให้บริการ ขยัน อดทน
 4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือออกต่างจังหวัดได้
 5. หากมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอาทิ การจัดทำโครงการ การจัดฝึกอบรม
  การประชุมสัมมนา การนำคณะศึกษาดูงาน การจัดทำบัญชี/งบประมาณ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาจ้าง

1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2562 หากผลงานเป็นที่น่าพอใจ จะพิจารณาต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 15,000 บาท

การรับสมัคร : ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 เมษายน 2562  ส่วนเอกสารอื่น ๆ เช่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน วุฒิการศึกษา ผลงานหรือประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี) ให้นำไปมอบ
ในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa

สอบสัมภาษณ์  : วันที่ 19 เมษายน 2562

ประการศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 22 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa

เริ่มปฏิบัตงาน : วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.02 203 5000 ต่อ 45108 (จันทร์เดือน) , 45111 (พัทธนันท์)

 

กรอกใบสมัคร