ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

          ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร โดยจะจัดจ้างจำนวน 2 ราย และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นระยะเวลา 2 ปี รายละเอียด ดังนี้
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ประสานและดำเนินงานฝ่ายเลขานุการและเตรียมการจัดฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ การเชิญการต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม การจัดเตรียมสถานที่/ห้องอบรม สรุปประเด็นการบรรยาย/อภิปราย ฯลฯ

2. ค้นคว้าและสรุปข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง/บันทึกข้อมูล สถิติต่าง ๆ ด้านการฝึกอบรม

3. เตรียมการด้านเอกสารประกอบการอบรม เอกสารการประชุม ร่วมจัดทำชุดบทเรียน คู่มือ ตำรา ตลอดจนสื่อที่เกี่ยวข้อง

4. ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการเพื่อช่วยงานด้านธุรการ การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมและนำคณะผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึงในต่างจังหวัด ฯลฯ

5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

•   อายุไม่เกิน 35 ปี

•   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.8 ขึ้นไป

•   มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตให้บริการ ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้ความกดดัน บริหารเวลาได้ดี

•   มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

•   มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี

•   สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือออกต่างจังหวัดได้

•   หากมีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากร ความรู้ในสาขาโสตทัศนศึกษา การออกแบบและจัดทำสื่อ ประกอบการเรียนรู้ การถ่ายภาพและวีดีโอประกอบสื่อการเรียนรู้ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาทิ Adobe Photoshop Illustrator การจัดการฐานข้อมูลและเว็บไซต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 15,000 บาท
 

ระยะเวลาจ้าง : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ สามารถต่อสัญญาจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปได้ หากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 

การรับสมัคร : ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.mfa.go.th/dvifa ภายใต้หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ” ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่วนเอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน วุฒิการศึกษา ผลงานหรือประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี) ให้นำไปมอบ ในวันสอบสัมภาษณ์
 

วิธีการคัดเลือก : โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 

วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน

สถาบันการต่างประเทศฯ จะพิจารณาประวัติผู้สมัคร คุณวุฒิ ความสามารถ และประสบการณ์จากใบสมัคร แล้วจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และรายละเอียดในการสอบข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa
 

วันที่สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) : วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 

วันที่สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) : วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 โดยสถาบันการต่างประเทศฯ จะพิจารณาคะแนนสอบและ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เวลาและสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ให้ทราบอีกครั้งใน วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 203 5000 ต่อ 46009 (พลวุฒิ) , 45103 (วิสุทธิ์) , 45102 (ชไมพร)
 

 

กรอกใบสมัคร