เรื่องเด่นประจำวัน : การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11  ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11

              การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงฯ กำกับดูแลสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 เพื่อเตรียมการและให้คำแนะนำต่อการบริหารจัดการด้านวิชาการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. กำหนด รวมถึงการจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษารายงานการศึกษาส่วนบุคคลและแผนพัฒนารายบุคคล ซี่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ โดยมีเอกอัครราชทูต ดร.จิตริยา ปิ่นทอง เป็นประธานกรรมการ และอดีตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการฯ