เรื่องเด่นประจำวัน : พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562

                   เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562  ที่ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบโอวาทเกี่ยวกับหลักคุณธรรม และจริยธรรมกับการเป็นข้าราชการที่ดี การน้อมนำพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้กับข้าราชการเพื่อนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เสียสละ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบกับอาชีพนักการทูต ให้เป็นผู้ที่รู้ลึก รู้จริง และรอบด้าน เป็นนักการทูตที่ “ครบเครื่อง” โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

                   การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ โดยมีระยะเวลาการอบรมรวมทั้งสิ้น 3 เดือน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 27 คน ประกอบด้วย นักการทูตที่เพิ่งผ่านการสอบแข่งขันและบรรจุเข้ารับราชการในปี 2562 จำนวน 24 คน และนักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศที่กลับมารับราชการแล้วแต่ยังมิได้ผ่านการอบรม 2 คน รวมถึงนักการทูตที่ผ่านการสอบแข่งขันและโอนมารับราชการที่กระทรวงฯ เมื่อปี 2561 จำนวน 1 คน

                   หลักสูตรนักการทูตแรกเข้าฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานความรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ประกอบด้วย การอบรมในชั้นเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การลงพื้นที่ในต่างจังหวัด การฝึกปฏิบัติงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา โครงการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบ e-Learning